Poziom B2 Lekcja 3GRAMMAR (gramatyka)

Present Perfect Continuous to czas, którego używamy mówiąc o:

 • dość długo trwających czynnościach, które rozpoczęły się w przeszłości i właśnie zakończyły się
 • czynnościach rozpoczętych dawno i trwających do chwili obecnej, których skutek jest widoczny obecnie
 • stanach i czynnościach powtarzających się w długich przedziałach czasu
 • czynnościach, których trwanie jest istotne, a nie to, czy zostały zakończone
 • tym, jak długo lub od kiedy trwa dana czynność.

Konstrukcja:

 • w zdaniu oznajmującym używamy odpowiedniej formy czasownika "have" albo "has" (ewentualnie skrótu "ve" / "s") oraz been (trzeciej formy czasownika to be) i formy ciągłej czasownika leksykalnego
  I / you / we / they have been waiting.
  He / she / it has been waiting.
 • aby utworzyć zdanie pytające stosujemy szyk przestawny - "have" lub "has" stawiamy przed podmiotem
  Have I / you / we / they been waiting?
  Has he / she / it been waiting?
 • w celu utworzenia zdania przeczącego do "have" lub "has" dodajemy "not", albo stosujemy formy
  "haven't", "hasn't"
  I / you / we / they haven't been waiting.
  He / she / it hasn't been waiting.

Przykłady:

I have been reading for an hour. (Czytam przez godzinę.)
Ann has been travelling round Europe for two months. (Ann podróżuje po Europie przez dwa miesiące.)
It's been raining since 8 a.m. (Deszcz pada od ósmej rano.)
Have you been working hard recently? (Czy pracujesz ciężko ostatnio?)
Has Tom been repairing his car today? (Czy Tom naprawia dzisiaj swój samochód?)
Have you been watching TV for two hours? (Czy oglądacie telewizję przez dwie godziny?)
Has it been snowing since I came back home? (Czy pada śnieg od kiedy wróciłam do domu?)
I haven't been listening to the radio for half an hour. (Nie słucham radia przez pół godziny.)
They haven't been talking to each other for many weeks. (Oni nie rozmawiają ze sobą przez wiele tygodni.)
Lily has been working on this project since May. (Lily pracuje nad tym projektem od maja.)VOCABULARY (słownictwo)

Time expressions used with the present perfect continuous (określenia czasu używane z present perfect continuous)

 • since 1918 (od 1918 roku)
 • since Friday (od piątku)
 • since last summer (od zeszłego lata)
 • since I was born (od urodzenia)
 • for a long time (przez długi czas)
 • for nine hours (przez dziewięć godzin)
 • for five months (przez pięć miesięcy)
 • for ten minutes (przez dziesięć minut)
 • określniki charakterystyczne dla present perfect simple - poziom B2 Lekcja 1

Healthy and unhealthy lifestyle (zdrowy i niezdrowy tryb życia)

 • addict (nałogowiec)
 • avoid stress (unikać stresu)
 • be addicted to (być uzależnionym od)
 • be allergic to (być uczulonym na)
 • be high on drugs (być pod silnym wpływem narkotyków)
 • come down with AIDS (zachorować na AIDS)
 • cure (wyleczyć)
 • cut down on something (ograniczyć coś)
 • deaf (głuchy)
 • die of an overdose (umrzeć z przedawkowania)
 • disease (choroba)
 • do / take regular exercise (ćwiczyć regularnie)
 • drug addict (narkoman)
 • follow a sensible diet (przestrzegać rozsądnej diety)
 • get better / recover from (wyzdrowieć)
 • harm somebody (wyrządzić krzywdę komuś)
 • health care (opieka zdrowotna)
 • heavy smoker (nałogowy palacz)
 • high anxiety (stany lękowe)
 • keep / stay fit (utrzymywać formę)
 • medical check-up (wizyta kontrolna u lekarza)
 • medicine / medication / drugs (lekarstwo)
 • quit smoking (rzucić palenie)
 • sedentary lifestyle (siedzący tryb życia)
 • stimulant (środek pobudzający)
 • struggle with cancer (walczyć z rakiem)
 • suffer from (chorować / cierpieć na)
 • take an overdose (przedawkować)
 • take up a sport (zająć się sportem)
 • treat (leczyć)
 • treatment (leczenie / terapia)
 • withdrawal symptoms (objawy związane z rzuceniem nałogu)


READING (czytanie)

George has been trying to quit smoking for three years, but has failed many times. He doesn't know what to do and wants somebody to help him. He has been smoking since he was eighteen. Now he hopes he's getting better because he has cut down on cigarettes. Today he knows smoking is bad for everyone. It killed his father, who was a heavy smoker, struggled with cancer for seven years and finally died. George often thinks about the harm he has been doing to the people around for all these years of smoking.

George próbuje rzucić palenie przez trzy lata, ale nie udało mu się to wiele razy. Nie wie, co ma robić i chce, aby ktoś mu pomógł. Pali od osiemnastego roku życia. Teraz ma nadzieję, że wyzdrowieje ponieważ ograniczył papierosy. Dzisiaj wie, że palenie jest złe dla każdego. Zabiło jego ojca, który był nałogowym palaczem, walczył z rakiem przez siedem lat i w końcu zmarł. George często myśli o krzywdzie, którą wyrządził ludziom wokół przez te wszystkie lata palenia.COMMUNICATION (komunikacja)

Mat: Hallo! Tom! Is everybody deaf? I've been knocking at the door for a few minutes and nobody has answered so I have come up. Excuse me. (Halo! Tom! Czy wszyscy ogłuchli? Pukam do drzwi przez kilka minut, nikt nie otworzył, więc wszedłem. Przepraszam.)

Tom: Mr Walker, this is my friend, Mat Foster. This is my landlord, Mat. (Panie Walker, to jest mój przyjaciel Mat Foster. To jest mój gospodarz, Mat.)

Mr Walker: How do you do. (Miło mi poznać.)

Mat: Nice to meet you. (Miło pana poznać.)

Tom: I've been living in Mr Walker's house since I first came to London. (Mieszkam w domu pana Walkera od kiedy po raz pierwszy przyjechałem do Londynu.)

Mat: What sort of logder has he been, Mr Walker? Terrible, I suppose. (Jakim lokatorem on jest, panie Walker? Przypuszczam, że strasznym.)

Mr Walker: Oh no, he's all right. We've had a lot of laughs together. (Och nie, jest w porządku. Dużo się razem śmiejemy.)

Mat: Well, I can see you both need a drink. I've brought a small bottle of wine. (Cóż, widzę że obaj potrzebujecie się napić. Przyniosłem małą butelkę wina.)

Mr Walker: I wouldn't call that a small one. (Nie nazwałbym jej małą.)

Tom: Here are the glasses. Pour it out, Mat. (Oto kieliszki. Nalej Mat.)