Poziom B1 Lekcja 1GRAMMAR (gramatyka)

Past Simple to czas przeszły stosowany:

 • w celu opisania wydarzeń i sytuacji, które rozegrały się i zakończyły w przeszłości,
 • podczas relacjonowania następujących po sobie zdarzeń.

Konstrukcja:

 • w zdaniu oznajmującym używamy drugiej formy czasownika
  Czasowniki dzielimy na regularne i nieregularne. Większość z nich należy do pierwszej z omawianych grup i aby utworzyć ich drugą formę, wystarczy dodać do formy podstawowej końcówkę "- ed":
  walk - walked
  play - played.

  Jeśli jednosylabowy czasownik regularny zakończony jest krótką samogłoską i pojedynczą spółgłoską, wówczas końcowa spółgłoska ulega podwojeniu:
  stop - stopped
  fit - fitted.

  Końcowa spólgłoska po samogłosce zostaje również podwojona w przypadku czasowników dłuższych z akcentowaną ostatnią sylabą:
  prefer - perferred
  admit - admitted

  oraz czasowników zakończonych spółgłoską "- l":
  travel - travelled (BrE).

  Jeżeli czasownik zakończony jest na "- e", wystarczy dodać końcówkę "- d":
  love - loved
  hate - hated.

  Czasowniki regularne zakończone na spółgłoskę oraz "- y" przyjmują końcówkę "- ied", przy
  czym "- y" z formy podstawowej zamienia się w "- i" w formie drugiej:
  carry - carried
  try - tried.

  Czasowniki nieregularne stanowią drugą z opisywanych grup, a ich drugą formę należy
  po prostu zapamiętać:
  come - came
  drink - drank
  go - went
  leave - left
  think - thought
  write - wrote.

  You stopped there for lunch.
  They travelled all over the world.
  She liked oranges very much.
  Tom wrote a postcard from New York.

 • aby utworzyć zdanie pytające stosujemy operator "did" oraz czasownik leksykalny w formie podstawowej
  Did you stop there for lunch?
  Did they travel all over the world?
  Did she like oranges very much?
  Did Tom write a postcard from New York?

 • w celu utworzenia zdania przeczącego używamy "didn't" ("did not") oraz podstawowej formy czasownika leksykalnego
  You didn't stop there for lunch.
  They didn't travel all over the world.
  She didn't like oranges very much.
  Tom didn't write a postcard from New York.

Przykłady:

Mary went home by taxi. (Mary pojechała do domu taksówką.)

Mark studied law for six years. (Mark studiował prawo przez sześć lat.)

My dad called me after breakfast. (Mój tato zadzwonił do mnie po śniadaniu.)

Did Mary go home by taxi? (Czy Mary pojechała do domu taksówką?)

Did Mark study law for six years? (Czy Mark studiował prawo przez sześć lat?)

Did your dad call you after breakfast? (Czy twój tato zadzwonił do ciebie po śniadaniu?)

Mary didn't go home by taxi. (Mary nie pojechała do domu taksówką.)

Mark did not study law for six years. (Mark nie studiował prawa przez sześć lat.)

My dad didn't call me after breakfast. (Mój tato nie zadzwonił do mnie po śniadaniu.)VOCABULARY (słownictwo)

Time expressions used with the past simple (określenia czasu używane z past simple)

 • last week / last year (w zeszłym tygodniu / w zeszłym roku)
 • a month ago / three days ago (miesiąc temu / trzy dni temu)
 • yesterday (wczoraj)
 • yesterday morning / yesterday aftternoon (wczoraj rano / wczoraj po południu)
 • the day before yesterday (przedwczoraj)
 • in May / in 1992 (w maju / w 1992 roku)
 • on Friday / on Saturday (w piątek / w sobotę)
 • one evening / one day (pewnego wieczora / pewnego dnia)
 • when I was a child / when I was fifteen (kiedy byłem dzieckiem / kiedy miałem piętnaście lat)
 • at Christmas / at weekends (w święta Bożego Narodzenia / w weekendy)

Parts of a house (części domu)

 • back door (tylne drzwi)
 • balcony (balkon)
 • basement / cellar (piwnica)
 • downstairs (na dole)
 • drive (podjazd)
 • fence (płot)
 • floor (podłoga, piętro)
 • front door (frontowe drzwi)
 • garden (ogród)
 • garage (garaż)
 • lawn (trawnik)
 • loft / attic (strych, poddasze)
 • roof (dach)
 • staircase (klatka schodowa)
 • stairs (schody)
 • upstairs (na górze)


READING (czytanie)

Three days ago me and my wife went to a garden party at the Humes. We were extremely impressed when we saw a beautiful plant in their garden. It was quite tall and had broad yellow leaves. Unfortunately Mr and Mrs Hume couldn't remember the name of the plant. Yesterday we decided to have such a plant in our garden, so we went, bought it and finally planted it. Now we take care of it just as the care instructions say.

Trzy dni temu ja i moja żona poszliśmy na urządzone w ogrodzie przyjęcie u Państwa Hume. Byliśmy pod ogromnym wrażeniem kiedy zobaczyliśmy w ich ogrodzie piękną roślinę. Była dość wysoka i miała szerokie żółte liście. Niestety Pan i Pani Hume nie pamiętali nazwy tej rośliny. Wczoraj zdecydowaliśmy się na taką roślinę do naszego ogrodu, więc poszliśmy, kupiliśmy i w końcu posadziliśmy ją. Teraz dbamy o nią zgodnie z instrukcją.COMMUNICATION (komunikacja)

A: One day, when I was six years old I was alone in my gradparents' apartment because they went shopping. (Pewnego dnia, kiedy miałam sześć lat zostałam sama w mieszkaniu moich dziadków ponieważ oni poszli na zakupy.)

B: Oh, really? (Naprawdę?)

A: Suddenly I heard a terrible noise. It was a loud banging on the door. I thought they were my grandparents, but when I opened the door I saw a vampire. (Nagle usłyszałam straszny hałas. To było głośne walenie do drzwi. Pomyślałam, że to dziadkowie, ale kiedy otworzyłam drzwi zobaczyłam wampira.)

B: And what happened next? (I co stało się potem?)

A: I was so frightened that I started to cry. (Byłam tak przerażona, że zaczęłam płakać.)

B: I can understand how it felt. (Rozumiem jak się wtedy czułaś.)

A: Fortunately I recognized my grandpa who just wanted to play a trick on me. (Na szczęście rozpoznałam dziadka, który chciał mi po prostu zrobić kawał.)

B: Did he really forget you were a little child? (Czy on naprawdę zapomniał, że byłaś małym dzieckiem?)

A: Later he brought me some sweets and explained he didn't mean to scare me. It was just a joke! (Później przyniósł mi słodycze i wyjaśnił, że nie chciał mnie przestraszyć. To był tylko kawał!)