Poziom A2 Lekcja 5GRAMMAR (gramatyka)

First Conditional (Pierwsze zdanie warunkowe / zdanie warunkowe I typu / pierwszy okres warunkowy)

Pierwsze zdanie warunkowe stosujemy opisując realną sutuację i jej przewidywane efekty w przyszłości. Postawiony tu warunek jest możliwy do spełnienia, a wydarzenie o którym mówimy nastąpi po jego spełnieniu.

Konstrukcja:

If + Present Simple + Future Simple

W podrzędnym zdaniu warunkowym ("if clause") nie używamy form czasu przyszłego, mimo że odnosi się ono do przyszłości tak jak zdanie nadrzędne, w którym czas przyszły występuje.
Zamiast spójnika warunkowego "if" możemy stosować także: "unless" (jeśli nie), "providing that / provided" (pod warunkiem, że).
W części określającej warunek, który ma zostać spełniony zamiast "will" lub "won't" stosuje się niekiedy czasownik modalny lub formę trybu rozkazującego.
Aby warunek wydawał się mniej prawdopodobny do spełnienia, używamy "should", które w tym wypadku nie wyraża powinności.
If you should have a problem, you will ask your friend for help. (Jeśli będziesz miał problem, poprosisz przyjaciela o pomoc.
To samo zdanie możemy również sformułować pomijając "if" jednocześnie przestawiając "should" przed podmiot.
Should you have a problem, you will ask your friend for help.

Przykłady:

If she earns a lot of money, she will travel all over the world. (Jeśli zarobi mnóstwo pieniędzy, będzie podróżowała po całym świecie.)

Jim will be angry if we don't come to his birthday party. (Jim będzie zły, jeśli nie przyjdziemy na jego przyjęcie urodzinowe.)

If she leaves now, she won't be late. (Jeśli ona wyjdzie teraz, nie spóźni się.)

What will you do if you don't get this job? (Co zrobisz, jeśli nie dostaniesz tej pracy?)

If I am not up before nine, wake me up, will you? (Jeżeli nie wstanę przed dziewiątą, obudź mnie, dobrze?)

I'll arrive too late if I catch the 10.15 train. (Przyjadę za późno, jeżeli złapię pociąg o 10.15.)

Meg will pass this exam if she takes it. (Meg zda ten egzamin, jeżeli do niego przystąpi.)

I'll ask somebody else if you don't answer my question. (Zapytam kogoś innego, jeśli nie odpowiesz na moje pytanie.)

You can tell Tom about the meeting if you see him. (Możesz powiedzieć Tomowi o spotkaniu, jeśli go zobaczysz.)

We won't go swimming unless the weather is fine tomorrow. (Nie pójdziemy pływać, jeśli pogoda nie będzie dobra jutro.)VOCABULARY (słownictwo)

Housework (porządkowe prace domowe)

  • clean the bathroom (sprzątać łazienkę)
  • clean the windows (myć okna)
  • clear up the mess (sprzątać bałagan)
  • do the cooking (gotować)
  • do the housework (wykonywać porządkowe prace domowe)
  • do the ironing (prasować)
  • do the shopping (robić zakupy)
  • do the washing (prać)
  • do the washing-up (zmywać)
  • vacuum the floor (odkurzać podłogę)


READING (czytanie)


We all wonder what life will be like in the next decades. Actually, there have been many ideas and predictions about how everyday life will change. Some of them are coming true at the moment. Here we look at one of the inventions that will soon be in our homes.
With the intelligent home robot we won't worry about housework like cleaning the windows or vacuuming the floor. It will clean our house if it feels it's necessary. The robot will also be able to notice the difference between ordinary rubbish and things accidentally left on the floor.
In such a way we'll never get bored with the housework again.

Wszyscy zastanawiamy się jakie będzie życie w następnych dekadach. Właściwie jest wiele pomysłów i prognoz na temat tego, jak zmieni się codzienne życie. Niektóre z nich urzeczywistniają się w tym momencie. Tutaj spojrzymy na jeden z wynalazków, który wkrótce znajdzie się w naszych domach.
Z inteligentnym robotem domowym nie będziemy martwić się o takie prace domowe jak mycie okien czy odkurzanie podłogi. On posprząta nasz dom jeśli poczuje, że jest to konieczne. Robot będzie także w stanie dostrzec różnicę między zwykłymi śmieciami a rzeczami przypadkowo pozostawionymi na podłodze.
W ten sposób nigdy więcej nie będziemy nudzić się przy sprzątaniu.COMMUNICATION (komunikacja)

Dad: You've never been abroad before but I hope everything will be all right. (Nigdy wcześniej nie byłaś za granicą, ale mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku.)

Anna: Sure, I can look after myself. I'll be OK. Anyway, I'll be with Laura. We won't do anything silly. I promise. (Pewnie, umiem o siebie zadbać. Będzie OK. Tak czy owak, będę z Laurą. Nie zrobimy niczego niemądrego. Obiecuję.)

Dad: But what will you do if you run out of money? (Ale co zrobicie jeśli skończą się wam pieniądze?)

Anna: Well, we'll get a job. (Cóż, znajdziemy pracę.)

Dad: OK. And one more question. What will you do if you get lost? (OK. I jeszcze jedno pytanie. Co zrobicie jeżeli zgubicie się?)

Anna: Dad, I'm not a little girl any more. If we get lost, we'll just ask somebody the way, use the map or my mobile. (Tato, nie jestem już małą dziewczynką. Jeśli się zgubimy, zapytamy kogoś o drogę, skorzystamy z mapy albo z mojej komórki.)

Dad: All right. But you must be really careful. (W porządku. Ale musicie być naprawdę ostrożne.)