Poziom A2 Lekcja 4GRAMMAR (gramatyka)

Modal verbs can, must (czasowniki modalne can, must w czasie teraźniejszym)

 • Can - móc, umieć, potrafić
  Forma tego czasownika jest jednakowa dla wszystkich osób w obu liczbach.

  Zdanie oznajmujące:
  I / you / he / she / it / we / they can speak English.

  Zdanie przeczące tworzymy poprzez dodanie "not" do "can" - "cannot" / "can't".
  I / you / he / she / it / we / they cannot / can't speak English.

  Zdanie pytające tworzymy przez inwersję - przestawienie "can" przed podmiot.
  Can I / you / he / she / it / we / they speak English?

  Przykłady:
  I can dance but I can't sing. (Umiem tańczyć, ale nie umiem śpiewać.)
  Jane can play basketball very well. (Jane potrafi bardzo dobrze grać w koszykówkę.)
  We can buy a new car. (Możemy kupić nowy samochód.)
  They can't solve this problem. (Oni nie umieją rozwiązać tego zadania.)
  I can't go out now. (Nie mogę teraz wyjść.)
  You can't make your coffee in this room. (Nie możecie robić kawy w tym pokoju.)
  Can you help me? (Czy możesz mi pomóc?)
  Can John play the guitar? (Czy John umie grać na gitarze?)
  Can I have one of these, please? (Czy mogę prosić o jeden z nich?)

 • Must - musieć
  Czasownik ten, podobnie jak "can", ma taką samą formę we wszystkich osobach obu liczb.

  Zdanie oznajmujące:
  I / you / he / she / it / we / they must be careful.

  Forma przecząca - "must not" / "mustn't" oznacza zakaz, informuje, że nie wolno czegoś robić.
  I / you / he / she / it / we / they mustn't come late.

  Zdanie pytające tworzymy przez inwersję - przestawienie "must" przed podmiot.
  Must I / you / he / she / it / we / they wear seatbelts?

  Przykłady:

  She must be polite to teachers and other students. (Ona musi być uprzejma dla nauczycieli i innych studentów.)
  It's getting late, I really must go. (Robi się późno, naprawdę muszę iść.)
  You must see this film. It's so funny. (Musisz zobaczyś ten film. Jest taki zabawny.)
  You mustn't use calculators in Maths exams. (Nie wolno wam używać kalkulatorów na egzaminach z matematyki.)
  They mustn't chew gum in the class. (Nie wolno im żuć gumy na lekcji.)
  We mustn't use mobile phones at school. (Nie wolno nam używać telefonów komórkowych w szkole.
  Must we go there? (Czy musimy tam iść?)
  Must he come here? (Czy on musi tu przychodzić?)
  Must they talk like this? (Czy oni muszą tak mówić?)


VOCABULARY (słownictwo)

Air travel (podróże lotnicze)

 • airline (linie lotnicze)
 • airport (lotnisko)
 • baggage reclaim (odbiór bagażu)
 • boarding card / pass (karta pokładowa)
 • budget airline (tanie linie lotnicze)
 • cabin crew (załoga samolotu)
 • charter flight (lot czarterowy)
 • check-in desk (stanowisko odprawy bagażowej)
 • departure lounge (hala odlotów)
 • duty-free zone (strefa bezcłowa)
 • flight (lot)
 • flight attendant (steward / stewardesa)
 • gate (bramka / wyjście do samolotu)
 • hand luggage (bagaż podręczny)
 • land (lądować)
 • runway (pas startowy)
 • take off (startować)
 • terminal

Skills (umiejętności)

 • cook (gotować)
 • count (liczyć)
 • dance (tańczyć)
 • do crosswords (rozwiązywać krzyżówki)
 • draw (rysować)
 • drive a car (prowadzić samochód)
 • forecast the weather (przewidywać pogodę)
 • have conversations (prowadzić rozmowy)
 • make music (tworzyć muzykę)
 • paint (malować)
 • play tennis / the piano / computer games (grać w tenisa / na pianinie / w gry komputerowe)
 • ride a bike / a horse (jeździć na rowerze / konno)
 • sail (żeglować)
 • ski (jeździć na nartach)
 • sing (śpiewać)
 • speak English / French / German / Spanish (mówić po angielsku / francusku / niemiecku / hiszpańsku)
 • speak foreign languages (mówić obcymi językami)
 • swim (pływać)
 • think (myśleć)
 • translate (tłumaczyć)
 • use a computer / the Internet (korzystać z komputera / internetu)
 • write books (pisać książki)


READING (czytanie)


George Branco, the racing driver with the Birmingham Cars racing team, is missing, and Bob Hillary, Birmingham's manager, can't say where he is now. ”We are really worried”, says Hillary, ”George always comes to work early in the morning, and he never leaves before six or half past six. Yesterday we were all at the track as usual waiting for George to get there, but he wasn't there. He wasn't at home either and nobody knows where he can be.” The police are questioning a man who lives next to Branco's house, 11 West Road. They think he can tell them something important.

George Branco, kierowca wyścigowy z zespołu Birmingham Cars, zaginął, a Bob Hillary, menedżer Birmingham, nie potrafi powiedzieć gdzie obecnie przebywa. „Jesteśmy naprawdę zmartwieni”, mówi Hillary, „George zawsze przychodzi do pracy wcześnie rano i nigdy nie wychodzi przed szóstą czy pół do siódmej. Wczoraj wszyscy byliśmy na torze, jak zwykle czekaliśmy na pojawienie się George'a, ale nie było go. Nie było go także w domu i nikt nie wie gdzie może być.” Policjanci przesłuchują mężczyznę, który mieszka nieopodal domu Branco przy West Road 11. Sądzą, że on może powiedzieć im coś istotnego.COMMUNICATION (komunikacja)

A: Can I have your ticket, please? (Czy mogę prosić o pani / pana bilet?)
B: Yes, certainly. Here you are. (Tak, oczywiście. Proszę.)
A: Do you have just one suitcase? (Czy ma pani / pan tylko jedną walizkę?)
B: Yes, this is my hand luggage. (Tak, to mój bagaż podręczny.)
A: That's all right. (W porządku.)
B: Oh, can I have a seat next to the window? (Och, czy mogę prosić o miejsce przy oknie?)
A: Yes, of course. Here's your boarding pass. Have a nice flight. (Tak, oczywiście. Oto pani / pana karta pokładowa. Miłego lotu.)

C: Can I have your tray please, sir? (Czy mogę prosić o pańską tacę?)
D: Yes. Here you are. (Tak. Proszę.)
C: Thank you. And can you fasten your seat belt? We land in five minutes. (Dziękuję. I czy może pan zapiąć pas bezpieczeństwa. Lądujemy za pięć minut.)
D: Yes, certainly. (Tak, oczywiście.)

G: Can I see your passport, please? (Czy mogę zobaczyć pani / pana paszport?)
H: Yes. Here you are. (Tak. Proszę.)
G: Thank you very much. That's fine. (Dziękuję bardzo. W porządku.)

I: How do you like your rooms? (Jak wam się podobają wasze pokoje?)
J: They are OK. (Są OK.)
I: You can put some posters on the walls if you like but you mustn't use drawing pins. And remember you mustn't play loud music after ten p.m. (Możecie powiesić jakieś plakaty na ścianach, jeśli chcecie, ale nie wolno wam używać pinezek. I pamiętajcie, że nie wolno słuchać głośnej muzyki po dziesiątej wieczorem.)