Poziom A2 Lekcja 2GRAMMAR (gramatyka)

Present Continuous Tense (czas teraźniejszy ciągły)

Stosujemy opisując czynności i stany:

 • trwające w chwili mówienia lub w okresie obejmującym tę chwilę
 • zmieniające się
 • dotyczące ustalonych planów związanych z najbliższą przyszłością.

Konstrukcja:

w celu utworzenia zdania oznajmującego używamy odpowiedniej osobowej formy czasownika "to be" (być) z czasownikiem leksykalnym oraz dodaną do niego końcówką "-ing"

 • I am (I'm) + verb (czasownik) + ing
 • He / She / It is (He / She / It 's) + verb (czasownik) + ing
 • We / You / They are (We / You / They 're) + verb (czasownik) + ing

Aby utworzyć zdanie przeczące stosujemy osobową formę czasownika "to be" w połączeniu z "not" oraz czasownikiem leksykalnym i końcówką "-ing"

 • I am not (I'm not) + verb (czasownik) + ing
 • He / She / It is not (He / She / It isn't) + verb (czasownik) + ing
 • We / You / They are not (We / You / They aren't) + verb (czasownik) + ing

Chcąc utworzyć zdanie pytające stosujemy metodę przestawienia formy osobowej czasownika "to be" przed podmiot, po którym następuje czasownik leksykalny z końcówką "-ing"

 • Am I + verb (czasownik) + ing ?
 • Is he /she / it + verb (czasownik) + ing ?
 • Are we / you / they+ verb (czasownik) + ing ?

Przykłady:

I'm working today. (Pracuję dzisiaj.)
You're having a bath now. (Ty kąpiesz się teraz.)
She's learning English at the moment. (Ona uczy się angielskiego w tym momencie.)
I'm not reading a book. (Nie czytam książki.)
He isn't sleeping right now. (On nie śpi właśnie teraz.)
We aren't speaking Spanish today. (Nie mówimy po hiszpańsku dzisiaj.)
They aren't going to school this morning.(Oni nie idą do szkoły dziś rano.)
Is it still snowing? (Czy ciągle pada śnieg?)
Are you using your computer now? (Czy używasz teraz komputera?)
Is he talking on the phone? (Czy on rozmawia przez telefon?)VOCABULARY (słownictwo)

Time expressions (określenia czasu)

 • at present (obecnie)
 • at the moment (w tym momencie)
 • currently (aktualnie)
 • next year (w przyszłym roku)
 • right now (właśnie teraz)
 • these days (w tych dniach / czasach)
 • this morning / evening (dziś rano / wieczorem)
 • this month / week (w tym miesiącu / tygodniu)
 • today (dzisiaj)
 • tomorrow (jutro)

Healthy / unhealthy lifestyle (zdrowy / niezdrowy tryb życia)

 • avoid stress (unikać stresu)
 • cut down on fatty food (ograniczyć spożywanie tłustych pokarmów)
 • do / take exercise (ćwiczyć)
 • follow a diet (przestrzegać diety)
 • get enough sleep (sypiać odpowiednią liczbę godzin)
 • give up smoking (rzucić palenie)
 • healthy food / diet (zdrowe jedzenie / dieta)
 • healthy habits (zdrowe nawyki)
 • low-fat / high-fat diet (niskokaloryczna / wysokokaloryczna dieta)
 • medical check-up (wizyta kontrolna u lekarza)
 • medicine / medication (lekarstwo)
 • reduce stress (ograniczać stres)
 • suffer from (chorować / cierpieć na)
 • treat (leczyć)
 • obesity (otyłość)
 • be overweight (mieć nadwagę)
 • be addicted to (być uzależnionym od)
 • be allergic to (być uczulonym na)
 • take up a sport (uprawiać sport)
 • work out in the gym (ćwiczyć na siłowni)


READING (czytanie)


Woman: Excuse me, I'm looking for a hospital.

Sue: It's over there. I'm going there myself.

Woman: Oh, really? Do you work there?

Sue: Yes. I'm a nurse.

Later

Doctor: Good evening, Sue!

Sue: It's not fair! I'm only a few minutes late.

Doctor: We usually work from nine o'clock - or in your case nine fifteen - to four thirty but today we are only working until three.Kobieta: Przepraszam, szukam szpitala.

Sue: To jest tam. Sama tam idę.

Kobieta: Och, naprawdę? Pracujesz tam?

Sue: Tak. Jestem pielęgniarką.

Później

Lekarz: Dobry wieczór, Sue!

Sue: To nie fair! Spóźniłam się tylko kilka minut.

Lekarz: Zwykle pracujemy od dziewiątej - albo jak w twoim przypadku od dziewiątej piętnaście - do czwartej trzydzieści, ale dzisiaj pracujemy tylko do trzeciej.COMMUNICATION (komunikacja)

A: How can I help you , Mr Godwin? (Jak mogę pomóc, panie Godwin?)

B: Well, my headaches are getting worse. I can't sleep properly. I'm tired all the time and my hair is going grey and I'm only 32! (Cóż, moje bóle głowy się nasilają. Nie sypiam dobrze. Jestem zmęczony cały czas, moje włosy siwieją, a mam tylko 32 lata!)

A: I see. Let me ask you some questions. Do you smoke? (Rozumiem. Zadam panu kilka pytań. Czy pan pali?)

B: No, I don't. (Nie.)

A: On average how many hours a week do you work? (Przeciętnie ile godzin w tygodniu pan pracuje?)

B: Well, I normally work eight hours a day, but at the moment I'm working at least ten hours and some weekends. (Cóż, normalnie pracuję osiem godzin dziennie, ale w tym momencie pracuję przynajmniej dziesięć godzin oraz w niektóre weekendy.)

A: That's a lot. And how do you relax? (To bardzo dużo. A jak pan odpoczywa?)

B: I usually sit in front of the TV with a pizza and a few beers. (Zwykle siedzę przed telewizorem z pizzą i kilkoma piwami.)

A: Hmm. Are you doing any exercises at the moment? (Hmm. Czy ćwiczy pan w tym momencie?)

B: Not really, but I'm losing a lot of weight and I don't know why. (Właściwie nie, ale chudnę i nie wiem dlaczego.)

A: I think you are suffering from stress. I want you to eat a more varied diet and to do some exercise. Come back and see me in three weeks. I'll check you again. (Myślę że, cierpi pan z powodu stresu. Chcę, aby przestrzegał pan bardziej zróżnicowanej diety i ćwiczył. Proszę wrócić do mnie za trzy tygodnie. Znowu pana przebadam.)